Change Font Size

Cpanel

Isus će ponovo doći

El. pošta Štampa PDF

Isus je obećao: Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući Oca mojega, a da nije tako kazao bih vam. Idem da vam pripravim mesto, i kad odem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Jovan 14,1-3

ZAŠTO JE DOŠAO PRVI PUT? ZAŠTO DOLAZI DRUGI PUT? Budući dakle da deca imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola. Jevrejima 2,14 Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao, jer Bog beše s njim. Dela 10,38

Tako se i Hristos jednom prinese da uzme grehe mnogih, a drugi put će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Jevrejima 9,28

Čekajući blažena nada i javljanje slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista, koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izabrani koji čezne za dobrim delima. Tit 2,13.14...Evo spasitelje tvoj ide, evo, plata je njegova kod njega i delo njegovo pred njih. Isaija 62,11

Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i Ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Jer njemu valja carevati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje. A poslednji će se neprijatelj ukinuti smrt. 1.Korinćanima 15,24-26

ŠTA ĆE BOG URADITI KAD DOĐE? I tada će se pokazati znak Sina čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji, i ugledaće Sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele svoje sa velikim glasom trubnim, i sabraće izabrane njegove od četiri vetra od kraja do kraja nebesa. Matej 24,30.31

Jer će doći Sin čovečiji u slavi Oca svojega s anđelima svojim, i tada će vratiti svakome po delima svojim. Matej 16,27 Ljubazni! Sad smo deca Božja i još se ne pokaza šta će biti; nego znamo da kad se pokaže bićemo kao i On, jer ćemo ga videti kao što jest. I svaki ovaj koji ima nad na njega, čisti se kao i On što je čist. 1.Jovanova 3,2.3

Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo Gospoda svojega Isusa Hrista, koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave njegove, po sili da može sebi sve pokoriti. Filibljanima 3,20.21 A kad se javi Hristos život vaš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi. Kološanima 3,4

NA KOJI NAČIN ĆE DOĆI? DA LI ĆEMO VEST O DOLASKU HRISTA ČUTI JEDAN OD DRUGOGA, ILI ĆEMO SVI VIDETI DA JE DOŠAO? Eno ide s oblacima i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše. I zaplakaće za njim sva kolena zemaljska. Da, zaista. Otkrivenje 1,7 Jer kao što munja sine s neba i zasvetli se preko svega što je pod nebom, tako će biti i Sin čovečiji u svoj dan. Luka 17,24

I kad gledahu za njim (Hristom) gde ide na nebo, gle dva čoveka stadoše pred njima i rekoše: Ljudi Galilejci! Što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. Dela 1,10.11

DA LI ĆE ISUS DOĆI DA POTVRDI NAPREDAK ČOVEČANSTVA (EVOLUCIJU)? DA LI SVET NAPREDUJE U DOBRU ILI U ZLU?

Jer kao što je bilo u vreme Nojevo tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kada Noje uđe u kovčeg, i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Matej 24,37-39 Tako kao što bi u dane Lotove: jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, ziđahu, a u dan kad izađe Lot iz Sodoma udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve. Tako će biti i u onaj dan kad će se javiti Sin čovečiji. Luka 17,28-30

Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: -Gle ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih, da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše na nj. Juda 14,15

Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati, sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovek, i premestiće se kao koliba jer će joj otežati bezakonje njezino, te će pasti i neće više ustati. I u to će vreme pohoditi Gospod na visini vojsku visoku, i na zemlji sve careve zemaljske. Isaija 24,19-21

Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći i stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakvim vama treba biti u svetom življenju i pobožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božjega dana, kojega radi će se nebesa spaliti i raskopati, i stihije od vatre rastopiti? Ali čekamo po obećanju Njegovom novo nebo i novu zemlju gde pravda živi. Zato ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru, i trpljenje Gospoda našega držite za spasenje. 2.Petrova 3,10-13

KADA ISUS DOĐE POSTOJAĆE SAMO DVE GRUPE LJUDI: A kad dođe Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s Njime, onda će sesti na prestolu slave svoje. I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca. I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s leve. Tada će reći Car onima što mu stoje s desne strane: -Hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh i daste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, gost bijah i primiste me, go bijah i odenuste me, bolestan bijah i obiđoste me, u tamnici bijah i dođoste k meni... Tada će reći i onima što mu stoje s leve strane: -Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem... Matej 25,31-36.40.41

Jaoh dana! Jer je blizu dan Gospodnji, i doći će kao pogibao od Svemogućega. Joilo 1,15 ...jer ide dan Gospodnji, jer je blizu... i svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se. Joilo 2,1.32 Izašao si na spasenje narodu svojemu, na spasenje s pomazanikom svojim. Avakum 3,13 Jer je dan Gospodnji blizu svim narodima; kako si činio tako će ti biti, plata će ti se dati na glavu tvoju. Avdija 15

KADA ĆE ISUS DOĆI? Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ali ovo znajte: kada bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite doći će sin čovečiji. Matej 24,42-44

Pazite, stražite i molite se Bogu, jer ne znate kad će vreme nastati. Kao što čovek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojim vlast i svakome svoj posao, i vrataru zapovedi da straži. Stražite dakle, jer ne znate kad će doći gospodar od kuće. Ili u veče, ili u podne, ili u petle, ili ujutru, da ne dođe iznenada, i da vas nađe a vi spavate. A šta vam kažem, svima kažem: stražite. Marko 13,33-37 Blizu je veliki dan Gospodnji, blizu je i ide vrlo brzo. Sofonija 1,14

DA LI ISUS KASNI? Ne docni Gospod s obećanjem kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine nego da svi dođu u pokajanje. 2.Petrova 3,9 Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći. Jer kad reku mir je i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće pobeći. Ali vi braćo niste u tami da vas dan kao lupež zastane. 1.Solunjanima 5,2-4

Jer će još biti utvara do određenoga vremena, i govoriće šta će biti do posletka i neće slagati. Ako okleva, čekaj je, jer će zacelo doći, i neće odocniti. Avakum 2,3 I s krotošću poučavajte one koji se protive, e da bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine, i da se iskopaju iz zamke đavola koji ih je ulovio žive za svoju volju. 2.Timotiju 2,25.26

KAKO DA SE PRIPREMIMO ZA ISUSOV DOLAZAK? Pokajte se dakle i obratite se, da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjeg, i da pošalje napred narečenoga vam Hrista. Dela 3,19.20 I sad dečice, ostanite u njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovom dolasku. 1.Jovanova 2,28 -Šta mi treba činiti da se spasem? A oni (apostoli) rekoše: -Veruj Gospoda Isusa Hrista, i spašćeš se ti i sav dom tvoj. Dela 16,30.31

PRIPREMA: Isus: -Čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: -Ja sam Hristos - i mnoge prevariti. Matej 24,4 I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i u svakoj volji, da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov, napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božju. Filibljanima 1,9-11

A sami sebe držite u ljubavi Božjoj, čekajući milosti Gospoda našeg Isusa Hrista za život večni. Juda 21 I ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista. 1.Solunjanima 5,23. Tako da nemate nedostatka ni u jednom daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda našega Isusa Hrista. 1.Korinćanima 1,7

Da držiš zapovest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista, koji će se u svoje vreme pokazati blaženi i jedini silni car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije video niti može videti, kojemu čast i država večna. Amin. 1.Timotiju 6,14-16

10 BOŽJIH ZAPOVESTI

Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske iz doma ropskog; nemoj imati drugih bogova uza me.

Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog kolena, onih koji mrze na mene, a činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje.

Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.

Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje, a sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi ni jednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio odmor Gospod dan od odmora i posvetio ga.

Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji koju ti da Gospod Bog tvoj.

Ne ubij.

Ne čini preljube.

Ne kradi.

Ne svedoči lažno na bližnjega svoga.

Ne poželi kuće bližnjega svoga, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.

2.Mojsijeva 20,2-17

A Isus odgovori mu: Prva je zapovest od svih: Čuj Izrailju, Gospod je Bog vaš Gospod jedini, i ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom, i svim umom svojim, i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest, a druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. Marko 12,29-31

Pred drugi hristov dolazak SOTONA ĆE NAVODITI LJUDE DA KRŠE SVE ZAPOVESTI, ALI ĆE NAJVIŠE NAPASTI ZAPOVEST KOJA JE U OČIMA LJUDI NAJMANJE VAŽNA. Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. I svrši Bog do sedmoga dana dela svoja koja učini, i počinu u sedmi dan od svih dela svojih što učini; I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koja učini. 1.Mojsijeva 2,1-3

Šest dana neka se radi, a sedmi je dan subota, odmor svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni da se pogubi... To je znak između mene i sinova Izraelovih doveka jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se... A ti kaži sinovima Izrailovim i reci: ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od kolena do kolena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. 2.Mojsijeva 31,15.17.13

I uđe (Isus) po običaju svome u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita... Luka 4,16

VEROVATI HRISTU ILI NE? Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i sin će čovečiji se postideti njega kad dođe u slavi Oca svojega sa anđelima svetim. Marko 8,38

REINKARNACIJA, PAKAO, ČISTILIŠTE ILI...? Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba, i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo. I tako ćemo svagda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugoga ovim rečima. 1.Solunjanima 4,16-18

Ali znam da je živ moj Iskupitelj, na posledak će stati nad prahom. I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u telu svom videti Boga. Ja isti videću ga, i oči moje gledaće ga a ne druge. Jov 19,25-27

ŠTA ĆE BOG UČINITI SA SPIRITISTIMA, ASTROLOZIMA, VRAČARIMA, GATARIMA KADA DOĐE? Zaklinjem te dakle pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom koji će suditi živima i mrtvima dolaskom njegovim i carstvom njegovim, propovedaj reč. Nastoj u dobro vreme i nevreme. Pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem. Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje kao što ih uši svrbe. I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama. 2.Timotiju 4,1-4

Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojeg ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini... Proroka ispred tebe i između braće tvoje, kao što sam ja, podići će ti Gospod Bog tvoj, njega slušajte. 5.Mojsijeva 18,10-12.15

Neka stanu sada zvezdari koji gledaju zvezde, koji proriču svakog meseca, i neka te sačuvaju od onoga što će doći na te. Gle, oni su kao pleva, oganj će ih spaliti, ni sami sebe neće izbaviti iz plamena. Isaija 47,13.14

KOME VEROVATI: SEBI, LJUDIMA, IDOLIMA ILI BOGU? I ljudi će ići u pećine kamene i u rupe zemaljske od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva njegova kad ustane da potre zemlju. Tada će baciti čovek idole svoje srebrne i zlatne koje načini sebi da se klanja... ulazeći u raseline kamene od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva njegova kad ustane da potre zemlju. Prođite se čoveka kome je dah u nosu, jer šta vredi? Isaija 2,19-22

DA LI JE ISUS VEĆ DOŠAO? ŠTA MORA DA SE DOGODI PRE? Ali vas molimo braćo za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, i za naš sastanak u njemu, da se ne date lako pokrenuti od uma, niti da se plašite ni duhom ni rečju, ni poslanicom kao da je od nas poslana da je već nastao dan Hristov. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se najpre čovek bezakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje. Tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog... I sad znate šta zadržava da se javi u svoje vreme jer se već radi tajna bezakonja, samo da se ukoni koji sad zadržava, pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svojega. Kojega je dolazak po činjenju Sotoninu, sa svakom silom, i znacima i lažnim čudesima, i sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasli. I zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži. Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu. 2.Solunjanima 2,1-12

SOTONA ĆE IMITIRATI HRISTOV DOLAZAK! PRAVI HRISTOS NEĆE HODATI PO ZEMLJI VEĆ ĆEMO MI BITI UZETI K NJEMU. I nije čudo, jer se sam Sotona pretvara u anđela svetla. Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim. 2.Korinćanima 11,14.15

Tada ako vam ko reče: evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte. Jer će izaći lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili ako bude moguće i izabrane. Evo vam kazah unapred. Ako vam dakle reku: Evo ga u pustinji! Ne izlazite, evo ga u sobama! Ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak sina čovečijega. Matej 24,23-27

Koji se suprote Gospodu satrće se; na njih će zagrmeti sa neba. Gospod će suditi krajevima zemaljskim, i daće snagu caru svojemu, i uzvisiće rog pomazaniku svojemu. 1.Samuilova 2,10

KOGA ĆE DA NAPADNE SOTONA - LAŽNI HRISTOS? I razgnevi se zmija na ženu, i otide da se pobije s ostalim semenom njezinim koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista. Otkrivenje 12,17 Ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Otkrivenje 14,12

Kad dakle ugledate mrzost opušćenja o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome (koji čita da razume); Tada koji budu u Judeji neka beže u gore; i koji bude u polju da se vrati natrag da uzme haljine svoje. A teško trudnima i dojilicama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu, jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta dosad niti će biti. Matej 24,15-21

SOTONA NAPADA BOŽJE ZAPOVESTI I ONE KOJI IH DRŽE. DOKAZ VERE U BOGA JE NE PRIMITI "ŽIG ZVERI". I govoriće reči na Višnjega, i potiraće svece Višnjega, i pomišljaće da promeni vremena i zakone; i daće mu se u ruke za vreme, vremena, i za po vremena. Potom će sesti sud, i uzeće mu se vlast, te će se istrebiti i zatrti sasvim. Danilo 7,25.26

I taj će car činiti što hoće, i podignuće se i uzvisiće se iznad svakog boga, i čudno će govoriti na Boga nad bogovima, i biće srećan dokle se ne svrši gnjev, jer će se izvršiti što je određeno... niti će za koga Boga mariti, nego će se uzvišivati nada sve. Danilo 11,36.37

I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: -Ko god se pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjeg koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegova. I biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred jagnjetom. I dim mučenja njihova izlaziće vavek veka, i neće imati mir dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njena. Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. I čuh glas s neba gde mi govori: -Napiši: blago mrtvima koji umiru u Gospodu od sad. Da, govori Duh, da počinu od trudova svojih, jer dela njihova idu za njima. Otkrivenje 14,9-13

GREH MORA DA SE POKAŽE U PRAVOM SVETLU DA BI BIO UNIŠTEN ZA VEČNOST. Što nema odmah osude za zlo delo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo. Propovednik 8,11 Uhvatismo veru sa smrću, i ugovorismo sa grobom; kad zađe bič kao povodanj neće nas dohvatiti, jer od laži načinismo sebi utočište, i iza prevare zaklonismo se. Isaija 28,15

A noge moje umalo ne zađoše... jer se rasrdih na bezumnike, videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo. Na poslovima čovečijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima... Podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore... i govore: Kako će razabrati Bog? Zar Višnji zna? Zar uzalud čistim srce svoje?... I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumeo, ali to beše teško u očima mojim. Dok najposle uđoh u svetinju Božju, i doznah kraj njihov. Ta na klizavom mestu postavio si ih i bacaš ih u propast... Psalam 73,2-5.8.11.13.16-18

A vama koje muče, da da pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje, u ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga, i ne slušaju evanđelje Gospoda našeg Isusa Hrista, koji će primiti muku, pogibao večnu od lica Gospodnjega i od slave njegove. 2.Solunjanima 1,7-9.

Oživeće mrtvi tvoji i moje će telo mrtvo ustati. Probudite se i pevajte koji stanujete u prahu; jer je tvoja rosa rosa na travi, i zemlja će izmetnuti mrtvace. Hajde narode moj uđi u kleti svoje i zaključavaj vrata svoja za sobom, prikrij se začas dokle prođe gnjev. Jer gle, Gospod izlazi iz mesta svojega da pohodi stanovnike zemaljske za bezakonje njihovo, i zemlja će otkriti krvi svoje, niti će više pokrivati pobijenih svojih. Isaija 26,19-21

KAKO IZDRŽATI OVU VELIKU NEVOLJU PRED ISUSOV DOLAZAK? Trpite dakle braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, ratar čeka plemenitoga roda iz zemlje, i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni. Trpite dakle i vi i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodnji približi. Jakov 5,7.8 Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjem, nađe na hvalu, čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos 1.Petrova 1,7.

A u to će se vreme podignuti Mihajlo veliki knez, koji brani svoj narod; i biće žalosno vreme kakvog nije bilo otkako je naroda dotada; i u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Danilo 12,1.2

U teskobi svojoj prizvah Gospoda, i k Bogu svojemu povikah, on ču iz dvora svojega glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba zemlja, temelji nebesima zadrmaše se i pomeriše se, jer se on razgnjevi. Podiže se dim iz nozdrva njegovih, i iz usta njegovih oganj koji proždire, živo ugljevlje odskakaše od njega. Savi nebesa i siđe; crn oblak beše pod nogama njegovim, i sede na heruvima i polete, i pokaza se na krilima vetra... Tada pruži s visine ruku i uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojeg silnog i od mojih nenavidnika kad bijahu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora... Jer se držah puteva Gospodnjih, i ne odmetnuh se od Boga svojega. 2.Samuilova 22,7-11.17-19.22

KAKO REAGUJU BEZBOŽNI NA VEST O ISUSOVOM DOLASKU? I ovo znajte najpre da će u poslednje vreme doći rugači koji će živeti po svojim željama i govoriti: Gde je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomreše, sve stoji tako od početka stvorenja. Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila otpre, i zemlja iz vode i usred vode Božjom reči. Zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe. A sadašnja nebesa i zemlja tom istom rečju zadržana su te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibli bezakonih ljudi. 2.Petrova 3,3-7 Jer vam kazaše (apostoli) da će u poslednje vreme postati rugači koji će hoditi po svojim željama i bezbožnostima. Juda 18

ISUS DOLAZI DA VLADA VEČNO! Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna, i činiti sud i pravdu na zemlji. U njegove dane spašće se Juda, i Izrael će stanovati u miru. I ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod pravda naša. Jeremija 23,5.6 Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoriti narodi. 1.Mojsijeva 49,10

Vidim ga, ali ne sad; gledam ga, ali ne izbliza. Izaći će zvezda iz Jakova, i ustaće palica iz Izraela koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove Sitove. 4.Mojsijeva 24,17 Blago onim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti, i posadiće ih, i pristupiće te će im služiti. Luka 12,37

DA LI MOGU DA SE PROMENIM KAD ISUS DOĐE? DA LI JE TADA KASNO DA PRIHVATIM BOGA? Teško onima koji žele dan Gospodnji! Šta će vam dan Gospodnji? Tada je mrak a ne videlo. Amos 5,18 Taj je dan dan kada će biti tuga i muka, dan kada će biti pustošenje i zatiranje, dan kada će biti mrak i tama, dan kada će biti oblak i magla... Sofonija 1,15

Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i ko može opstati? Otkrivenje 6,17

Ali sin čovečiji kad dođe hoće li naći veru na zemlji? Luka 18,8

Evo ide dan Gospodnji, i plen će se tvoj razdeliti usred tebe... Jer će Gospod izaći i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kada je boj. I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj koja je prema Jerusalimu s istoka, i gora će se Malinska raspasti po sredini na istok i na zapad, da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sever, a polovina na jug. I bežaćete u prodol gorsku... I u taj dan neće biti videlo svetlo i mračno, nego će biti jedan dan koji je poznat Gospodu. Neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svetlost. I u taj dan će poteći iz Jerusalima voda živa... I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime njegovo jedno... Zaharija 14,1.3-9

KADA SVOJIM DOLASKOM UNIŠTI GREH, ŠTA ĆE BOG STVORITI ZA ONE KOJI MU VERUJU? Jer gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je pre bilo neće se spominjati, i neće na um dolaziti. Isaija 65,17 I vuk će boraviti s jagnjetom, i ris će ležati s jaretom, tele i lavić i ugojeno živinče biće zajedno, i malo dete vodiće ih. I krava i medvedica zajedno će pasti, mlad njihova ležaće zajedno, i lav će jesti slamu kao vo. Isaija 11,6.7

Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ih ja načiniti stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati seme vaše i ime vaše. I od mladine do mladine, i od subote do subote, dolaziće svako telo da se pokloni preda mnom, veli Gospod. Isaija 66,22.23

MI DANAS BIRAMO SVOJU VEČNU PRESUDU. IZABERI BOGA. Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svom: -Neće moj gospodar još zadugo doći. I počne tući svoje drugare, a jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli. I raseći će ga na pola, i daće mu platu kao i licemerima. Onde će biti plač i škrgut zuba. Matej 24,48-51

Zato ne sudite ništa pre vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objaviće savete srdačne, i tada će pohvala biti svakome od Boga. 1.Korinćanima 4,5

Bog nad bogovima, Gospod govori, i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne ćuti, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebo ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu: -Skupite mi svece moje koji su učinili sa mnom zavet na žrtvi (Hristos!). I nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog. Psalam 50,1-6

POSLEDNJE REČI U BIBLIJI: Govori onaj koji svedoči ovo: -Da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi Gospode Isuse. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin. Otkrivenje 22,20.21

Biblija

Biblija

Video

video

Audio

audio

Download

download
Nalazite se ovde Tekstovi Najvažnije istine Isus će ponovo doći