Change Font Size

Cpanel

Velika borba

El. pošta Štampa PDF

Velika borba između dobra i zla...
DA LI JE BOG SVE SAVRŠENO STVORIO?
"U početku stvori Bog nebo i zemlju... Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma. 1.Mojsijeva 1,1.31 Potom reče Bog: "Da načinimo čoveka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih, i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji." I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ga. Muško i žensko stvori ih." 1.Mojsijeva 1.26,27

DA LI MI KAO STVORENJA MOŽEMO DA KAŽEMO DA JE BOG NEŠTO LOŠE STVORIO? "Naopake misli vaše nisu li kao glina lončarska? Govori li delo za onoga koji ga je načinio: nije me načinio? I lonac, govori li za onoga koji ga je načinio; ne razume? Isaija 29.16

DA LI JE LUCIFER (SVETLONOŠA) STVOREN SA GREŠKOM? Ovako veli Gospod Gospod: -Ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti i sasvim si lep. Bio si u Edemu vrtu Božjem. Pokrivalo te svako drago kamenje... Onaj dan kad si se rodio načinjeni ti biše bubnjevi tvoji i svirala. Ti si bio heruvim pomazan da zaklanjaš i ja te postavih. Ti beše na svetoj gori Božjoj, hođaše posred kamenja ognjenoga. Jezekilja 28,12-14

ALI ODAKLE ZLO? Činiti zlo je nerazumno, ali bića koja imaju slobodnu volju mogu da se ponašaju i nerazumno. LUCIFER JE NERAZUMNO UPOTREBIO SVOJU SLOBODNU VOLJU, ZBOG LJUBOMORE PREMA HRISTU KROZ KOGA JE SVET STVOREN. Kako pade s neba zvezdo danice kćeri zorina? Kako se obori na zemlju koji si gazio narode? A govorio si u srcu svom: Izaći ću na nebo, više zvezda Božjih podignuću presto svoj i sešću na gori zbornoj na strani severnoj. Izaću ću na visine nad oblake, izjednačiću se s Višnjim. A ti se u pakao svrže, u dubinu grobnu. Koji te vide pogledaće na te, i gledaće te govoreći: To li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva? Isaija 14.12-16

Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi. Od mnoštva trgovine svoje, napunio si se iznutra nasilja i grešio si. Zato ću te baciti kao nečistotu s gore Božje, i zatrću te između kamenja ognjenoga heruvime zaklanjaču. Srce se tvoje ponese lepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svetlošću svojom. Baciću te na zemlju, pred careve ću te položiti da te gledaju. Od mnoštva bezakonja svojega, od nepravde u trgovini svojoj oskrvnio si svetinju svoju. Zato ću izvesti oganj ispred tebe koji će te proždreti, i obratiću te u pepeo na zemlji pred svima koji te gledaju. Svi koji te poznaju među narodima prepašće se od tebe. Bićeš strahota i neće te biti doveka. Jezekilj 28,15-19.2

Što se ponese srce tvoje, te veliš: Ja sam Bog, sedim na prestolu Božjem usred mora; a čovek si a ne Bog i izjednačuješ srce svoje sa srcem Božjim. Jezekilj 28,2

KLEVETAJUĆI BOŽJU VELIKU LJUBAV ZA STVORENJA, SOTONA, KLEVETNIK, OPADAČ, NEPRIJATELJ, PREVARIO JE TREĆINU ANđELA KOJI SU POSTALI DEMONI. I pokaza se drugi znak na nebu, i gle velika crvena aždaha koja imaše sedam glava i deset rogova, i na glavama njezinim deset kruna. I rep njezin odvuče trećinu zvezda nebeskih i baci ih na zemlju. Otkrivenje 12,3; 4,7-12

I anđele koji ne držaše svoga starešinstva nego ostaviše svoj stan, čuva u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana. Juda 6

BOG JE UPOZORIO ČOVEKA NA LUCIFEROVU POBUNU PROTIV BOŽJE VOLJE. IPAK, UPOTREBOM SPIRITIZMA, VARALICA JE I LJUDE NAVEO NA NEPOSLUŠNOST. I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu ali s drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš. 1.Mojsijeva 2,16.17

Ali zmija bi lukava mimo sve zveri poljske koje stvori Gospod Bog pa reče ženi: -Je li istina da je Bog rekao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? A žena reče zmiji: -Mi jedemo sa svakog drveta u vrtu, samo roda s onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u njega, da ne umrete. A zmija reče ženi: -Nećete vi umreti. Nego zna Bog da će vam se onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči pa ćete postati kao bogovi i poznati što li je dobro, što li zlo. I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo, i da ga je milina gledati, i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade mužu svojemu te i on okusi. Tada im se otvoriše oči i videše da su goli, pa spletoše lišće smokovo pa načiniše sebi pregače. 1.Mojsijeva 3,1-7

POSLEDICE RAZDVOJENOSTI OD BOGA SU SE ODMAH JAVILE: STRAH, OPTUŽIVANJE DRUGOGA, TEŽAK ŽIVOT, ODUMIRANJE I NA KRAJU SMRT. I začuše glas Gospoda Boga koji iđaše po vrtu kad zahladi. I sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu. A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: Gde si? A on reče čuh glas tvoj u vrtu te se poplaših jer sam go te se sakrih.1Mojsijeva 3,8-10

A Adam reče: -Žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta te jedoh. A Gospod Bog reče ženi: Zašto si to učinila? A žena odgovori: Zmija me prevari te jedoh. 1.Mojsijeva 3,12.13

A ženi reče: Tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš decu rađati i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar. Pa onda reče Adamu: Što si poslušao ženu i okusio s drveta s kojega sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega zemlja da je prokleta s tebe. S mukom ćeš se od nje hraniti do svojega veka. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svojega ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. 1.Mojsijeva 3,16-19

POČELA JE VELIKA BORBA IZMEĐU BOGA I SOTONE. Još mećem neprijateljstvo između tebe (zmije) i žene i između semena tvojega i semena njezina. Ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati. (Hristos na krstu). 1.Mojsijeva 3,15

I Gospod Bog izagna ga iz vrta Edemskoga da radi zemlju od koje bi uzet i izagnavši čoveka postavi pred vrtom Edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše tamo i amo da čuva put ka drvetu od života. 1.Mojsijeva 23,24.

BOG JE IZOLOVAO SOTONU NA ZEMLJU I ODREDIO VREME ZA KOJE TREBA DA DOKAŽE SVOJE OPTUŽBE. ZLO NEĆE VEČNO POSTOJATI U SVEMIRU. A Isus im reče: Ja videh Sotonu gde spade s neba kao munja. Luka 10,18

I učinio je da od jedne krvi sav rod čovečji živi po celom licu zemaljskom, i postavio je unapred određena vremena i međe njihova življenja. Dela 17,26

SOTONA JE PRED BOGOM I DRUGIM STVORENIM SVETOVIMA I DALJE KLEVETAO BOŽJU LJUBAV. A jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom a među njih dođe i Sotona. I Gospod reče Sotoni: -Otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu: -Prohodih zemlju i obilazih. I reče Gospod Sotoni: -Jesi li video slugu mojega Jova? Nema onakoga čoveka na zemlji dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja oda zla. A Sotona odgovori Gospodu i reče: -E da li se Jov uzalud boji Boga? Nisi li ga ti ogradio, i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? Delo ruku njegovih blagoslovio si, i stoka se njegova umnožila na zemlji. Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovaće te u oči. A Gospod reče Sotoni: -Evo, sve što ima neka je u tvojoj ruci samo na njega ne diži ruke svoje. I otide Sotona od Gospoda. Jov 1,6-12

OTAC I SIN SU NAPRAVILI PLAN KAKO DA SPASU ČOVEKA. I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože, i obuče ih u njih.1.Mojsijeva 3,21 Budući pak da deca imaju telo i krv tako i on uze deo u tome da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola i da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi. Jevrejima 2,14.15

Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao koren iz suve zemlje, ne bi obličja ni lepote u njega. I videsmo ga, i ne beše ništa na očima čega radi bismo ga poželeli. Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za što ne uzimasmo. A on bolesti naše nosi, i nemoći naše uze na se. A mi mišljasmo da je ranjen da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar beše na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscelismo. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj bezakonje svih nas. Mučen bi i zlostavljen ali ne otvori usta svojih. Kao jagnje na zaklanje vođen bi, i kao ovca nema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih. Od teskobe uze se, a rod njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih,i za prestupe naroda mojega bi ranjen Odrediše mu grob s zločincima ali na smrti bi sa bogatijem jer ne učini nepravde niti se nađe prevara u ustima njegovim. Ali Gospodu bi volja da ga bije i dade ga na muke,kad položi dušu svoju u prinos za greh videće natražje produžiće dane, i što je Gospodu ugodno napredovaće njegovom rukom. Isaija 53,2-10

REČ KROZ KOJU JE OTAC STVARAO, SIŠAO JE SA MESTA GDE SU GA SLAVILA SVA STVORENJA U SVEMIRU, ne da bi carovao na zemlji, nego DA BI SLUŽIO NAMA, SVOJIM NEPRIJATELJIMA I PRIVUKAO NAS SVOJOM LJUBAVLJU. Koji iako je bio u obličju Božjemu nije se otimao da se isporedi s Bogom nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek. Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove. Zato Bog Njega povisi i darova mu ime koje je veće od svakog imena, da se u ime Hristovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom. Filibljanima 2,6-10

Kao što ni sin čovečji nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge. Matej 20,28 Isus: Ja ne primam slave od ljudi. Jovan 5,41, A kad razume Isus da hoće da dođu da ga uhvate i da ga učine carem otide opet u goru sam. Jovan 6,15

VELIKA BORBA IZMEĐU HRISTA I SOTONE: Isus pak, pun Duha Svetoga, vrati se od Jordana, i odvede ga Duh u pustinju. I četrdeset dana kuša ga đavo i ne jede ništa za to dana. I kad se oni navršiše, onda ogladnje. I reče mu đavo: -Ako si sin Božji reci ovome kamenju da postane hleb. I odgovori mu Isus govoreći: -U pismu stoji: neće živeti čovek o samom hlebu no o svakoj reči Božjoj. I izvedavši ga đavo na goru visoku pokaza mu đavo sva carstva ovoga sveta u trenuću oka, i reče mu đavo: -Tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana i kome ja hoću daću je. Ti dakle ako se pokloniš preda mnom biće sve tvoje. Odgovarajući Isus reče mu: -Idi od mene Sotono. U pismu stoji: poklanjaj se Gospodu Bogu svojemu i njemu jedinome služi. I odvede ga u Jerusalim i postavi ga na vrh crkve i reče mu: -Ako si sin Božji, skoči odavde dole, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe da te sačuvaju, i uzeće te na ruke da gde ne zapneš za kamen nogom svojom. I odgovarajući Isus reče mu: -Kazano je: ne kušaj Gospoda Boga svojega. I kad svrši đavo sve kušanje, otide od njega za neko vreme." Luka 4,1-13

Od tada poče Isus kazivati učenicima svojim, da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od sveštenika i glavara svešteničkih i književnika, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati. I uzevši ga Petar poče ga odvraćati: -Bože sačuvaj, to neće biti od Tebe. A on se obrnuvši reče Petru: -Idi od mene sotono, ti si mi sablazan, jer ne misliš što je Božje nego ljudsko. Matej 16,21-23

Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći onima koji se iskušavaju. Jevrejima 2,18

ISUS JE ISTERIVAO DEMONE (PALE ANĐELE) KOJI SU OPSEDALI LJUDE. I beše u zbornici njihovoj čovek s duhom nečistim i povika: -Prođi se, šta je tebi do nas Isuse Nazarećanine. Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božji. I zapreti mu Isus govoreći: -Umukni, i izađi iz njega. I strese ga duh nečisti, i povika iza glasa i izađe iz njega. Marko 1,23-26 ...jer sam ja Gospod, lekar tvoj. 2.Mojsijeva 15,26 I prohođaše po svoj Galileji Isus učeći po zbornicama njihovim, i propovedajući jevanđelje o carstvu, i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesne od različitih bolesti i različitim mukama, i besne, i mesečnjake, i isceli ih. Matej 4,23,24

ZAŠTO BOG NEKE LJUDE MOŽE DA IZLEČI A NEKE NE MOŽE? I gle žena Hananejka izađe iz onih krajeva i povika k njemu govoreći: -Pomiluj me Gospode, sine Davidov, moju kćer vrlo muči đavo... Tada odgovori Isus i reče joj: O, ženo velika je vera tvoja. Neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njezina od onoga časa. Matej 15,22.28

Ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. I odmah povikavši otac detinji sa suzama govoraše: -Verujem Gospode! Pomozi mojemu neverju. A Isus videvši da se stiče narod zapreti duhu nečistom govoreći mu: -Duše nemi i gluvi, ja ti zapovedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u nj. I povikavši izlomivši ga vrlo iziđe, i učini se kao mrtav tako da mnogi govorahu: umre. A Isus uzevši ga za ruku podiže ga i usta. Marko 9,23-27

BEZBOŽNI ĆE PROPASTI. ZATO JE SOTONINA NAMERA DA RELIGIOZNE LJUDE NAVEDE NA FORMALNU VERU. AKO SE ČOVEK OSLANJA NA SEBE, ILI NA IDOLE, ILI NA DRUGE LJUDE, A NE IZGRADI POVERENJE U BOGA - PROPAŠĆE. Tada sakupiše se glavari sveštenički i književnici i starešine narodne u dvor poglavara svešteničkog po imenu Kajafe. I savetovaše se kako bi Isusa iz prevare uhvatili i ubili. I govorahu: -Ali ne o prazniku da se ne bi narod pobunio. Matej 26,3-5

A neki od njih šćadijahu da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge ka glavarima svešteničkim i farisejima i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: -Nikad čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Jovan 7,44-46

Tada pristupiše Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći: Zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih? Jer ne umivaju ruku svojih kad hleb jedu. On odgovarajući reče im: -Zašto vi prestupate zapovest Božju, za običaje svoje? Matej 15,1-3

Licemeri, dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći: Ovi ljudi pribliavaju se k Meni ustima svojim, i usnama svojim poštuju me ali srce njihovo daleko stoji od mene. No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim. Matej 15 7-9

Vaš je otac đavo i slasti oca svojega hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž svoje govori, jer je laža i otac laži. Jovan 8,44

Isus mu reče: -Ja sam put, istina i život. Niko neće doći k Ocu do kroza me." Jovan 14,6 A Isus joj reče: -Ja sam vaskrsenje i život, i koji veruje mene ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti vavek. Veruješ li ovo?... I ovo rekavši zovnu iza glasa: Lazare, iziđi napolje. I iziđe mrtvac obavit platnom po rukama i nogama i lice njegovo ubrusom povezano. Jovan 11,25.26.43.44.

KAKVU PROMENU DONOSI HRISTOV BEZGREŠAN ŽIVOT I SMRTI?...a za sud što je knez ovog sveta već osuđen. Jovan 14,3O Već neću mnogo govoriti s vama jer ide knez ovog sveta i u meni nema ništa. Jovan 16,11 Sad je sud ovom svetu. Sad će biti isteran knez ovoga sveta napolje. Jovan 12,31

KUDA VODI LJUBAV PREMA NOVCU? A Marija uzevši litru pravoga nardova mnogocenoga mira, pomaza noge Isusove, i otr kosom svojom noge Njegove i kuća se napuni mirisa od mira. Onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga posle i izdade: -Zašto se ovo miro ne prodade za tristo groša, i ne dade siromasima? A ovo ne reče što se staraše za siromahe, nego što beše lupež, i imaše kovčežić, i nošaše što metaše u nj. A Isus reče: -Ne dirajte u nju. Ona je to dohranila za dan mojega pogreba. I siromahe imate svagda sa sobom a mene nemate svagda." Jovan 12,3-8

Tada jedan od dvanaestorice po imenu Juda Iskariotski otide ka glavarima svešteničkim i reče: -Šta će te mi dati da ga izdam? A oni mu obrekoše 30 srebrnika... I kad jeđahu reče im (Isus): -Zaista vam kažem, jedan između vas izdaće me... a Juda izdajnik njegov odgovarajući reče: -Da nisam ja ravi? Reče mu: -Ti kaza. Matej 26,14-16.21.25

I po zalogaju tada uđe u njega (Judu) Sotona. Onda mu reče Isus: -Šta činiš, čini brže. A ovo ne razume niko od njih od onih što seđahu za trpezom zašto mu reče. A neki mišljahu, budući da u Jude beše kesa, da mu Isus reče: -Kupi šta treba za praznik, ili da da što siromasima. A on uzevši zalogaj odmah iziđe. A beše noć. Jovan 13,27-3O

Tada videvši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskajaše se i povrati 30 srebrnika glavarima svešteničkim i starešinama govoreći: -Ja sagreših što izdadoh krv pravu. A oni rekoše: -Šta mi marimo za to? Ti ćeš videti. I bacivši srebrnike u crkvi, izide i otide te se obesi. Matej 27,3-5

DA LI JE ISUS MOGAO DA SE ODBRANI I NE UMRE? A Isus znajući sve što će biti od njega iziđe i reče: -Koga tražite? I odgovoriše mu: -Isusa Nazarećanina. Isus im reče: -Ja sam. A kad im reče: Ja sam, izmakoše se natrag i popadoše na zemlju...A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkog, i odseče mu desno uho. Onda reče Isus Petru: -Zadeni nož u nožnice. Čašu koju mi dade Otac zar da je ne pijem? Jovan 18,1-6.10.11 Ili misliš ti da ja ne mogu sad umoliti oca svojega da mi pošlje više od 12 legiona anđela? Matej 26,53

LJUDI SU SLABI. U BORBI SA SOTONOM NE MOŽEMO DA SE UZDAMO U SEBE, VEĆ SAMO U BOGA. I reče im Isus: -Svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć jer je pisano: Udariću pastira i ovce će se razbežati. Ali po vaskrsenju svom ja idem pred vama u Galileju. A Petar mu reče: -Ako se i svi sablazne, ja neću. I reče mu Isus: -Zaista ti kažem, noćas dok dvaput petao ne zapeva, triput ćeš me se odreći. A on još većma govoraše: -Da bih znao s tobom i umreti, neću te se odreći. Tako i svi govorahu... I ostaviše ga učenici svi i pobegoše... I videvši Petra gde se greje pogleda na nj i reče: -I ti si bio s Isusom Nazarećaninom. A on se odreče govoreći: -Ne znam, niti razumem šta ti govoriš. I iziđe napolje pred dvor, i petao zapeva. I opet kad ga vide sluškinja poče govoriti onima što stajahu onde: -Ovaj je od njih. A on se opet odricaše. I malo zatim opet oni što stajahu onde rekoše Petru: -Vaistinu si jedan od njih jer si Galilejac, i govor ti je onakav. I poče se kleti i preklinjati: -Ne znam toga čoveka za koga vi govorite. I drugi put zapeva petao. I opemenu se Petar reči što mu reče Isus: dok petao dvaput ne zapeva odreći ćeš me se tri puta. I stade plakati. Marko 14,27-31.50.67-72

SOTONA NIJE NADVLADAO ISUSA (REČ ISUS ZNAČI "VEČNI SPASAVA"). ISUS JE ZADOVOLJIO PRAVDU PONEVŠI KAZNU ZA NAŠU KRIVICU. A Isus govoraše: -Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Luka 23,34 I povikavši Isus iza glasa reče: -Oče u ruke Tvoje predajem duh Svoj. Jovan 19,30 A kad primi Isus ocat reče: -Svrši se. I preklonivši glavu predade duh. Luka 23,46

Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3,16

Jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vreme svoje za bezbožnike. Jer jedva ko umre za pravednika. Za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti, ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas. Rimljanima 5,6-8

ISUSOV ŽIVOT NAM POKAZUJE DA SE SLOBODA, RADOST I MIR MOGU NAĆI JEDINO U KROTOSTI I POSLUŠNOSTI BOŽJIM ZAPOVESTIMA. Ne mislite da sam došao da pokvarim zakon ili proroke. Nisam došao da pokvarim nego da ispunim. Matej 5,17

Zakon je Gospodnji savršen, krepi dušu, svedočanstvo je Gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je Gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Psalam 19,7.8

Svaki koji čini greh i bezakonje čini. Greh je bezakonje. 1.Jovanova 3,4 Jer koji sav zakon održi a sagreši u jednom kriv je za sve. Jakov 2,10 Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem. Rimljanima 6,23

DA JE BILO MOGUĆE PROMENITI BOŽJI ZAKON ISUS NE BI MORAO DA UMRE. BOG BI PROMENIO ZAKON. ŠTA SE DESILO POSLE DANA ODMORA - SUBOTE? I skide ga i obavi platnom, i metnu ga u grob isečen u kome niko ne beše nikada metnut. I dan beše petak i subota osvitaše. A žene koje bijahu došle sa Isusom iz Galileje, idoše za Josifom i videše grob i kako se telo metnu. Vrativši se pak pripraviše mirise i miro i u subotu dakle ostaše na miru po zakonu. Luka 23,53-56 A u prvi dan nedeljni dođoše vrlo rano na grob i donesoše mirise što pri praviše, i neke druge žene s njima. I nađoše kamen odvaljen od groba i ustavši ne nađoše tela Gospoda Isusa. A kad se one čuđahu tome, gle, dva čoveka staše pred njima u sjajnim haljinama. A kad se one uplašiše i oboriše lica k zemlji, rekoše im: -Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovde nego ustade. Opomenite se kako vam kaza kad beše još u Galileji, govoreći da sin Čovečji treba da se preda u ruke ljudi grešnika, i da se razapne i treći dan da ustane. I opomenuše se reči njegovih. Luka 24,1-8

DA LI SU UČENICI POVEROVALI DA JE ISUS VASKRSAO? I vrativši se od groba javiše dvanaestorici i svima ostalim... I njima se učiniše njihove reči kao laž. I neverovaše im... A kad oni ovo govorahu i sam Isus stade među njima i reče im: -Šta se plašite? I zašto takve misli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje. Ja sam glavom. Opipajte me i vidite jer duh tela i kostiju nema kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši im pokaza im ruke i noge. Luka 24,9-12.36-40

ISUS SE VAZNEO NA NEBO, ALI ĆE DOĆI PONOVO! Pred kojima i po stradanju svome pokaza sebe živa mnogim i istinitim znacima. I javlja im se 40 dana i govori o carstvu Božjem... I ovo rekavši, videše oni gde se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovih. I kad gledahu za njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama, koji rekoše: -Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će i doći kao što videste da ide na nebo. Dela 1,3.9-11 A Gospod pošto im izgovori, uze se na nebo i sede Bogu s desne strane. A oni iziđoše i propovedaše svuda i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđivaše znacima koji su se potom pokazivali. Marko 16,19.20

POSLE KRSTA, CEO SVEMIR JE SHVATIO BOŽJU LJUBAV I SOTONINO ZLO. SADA još uvek TRAJE BORBA ZA SPASENJE LJUDI. I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini. I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu. I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i Sotona, koja vara sav vasioni svet. I zbačena bi na zemlju i anđeli njezini bačeni biše s njom. I čuh glas veliki na nebu koji govori: Sad posta spasenije i sila i carstvo Boga našeg. I oblast Hrista njegova, jer se zbaci opadač braće naše. I koji ih opadaše pred Bogom dan i noć. I oni ga pobediše krvlju Jagnjetovom i rečju svedočanstva svojega, i ne mariše za život svoj do same smrti. Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama i vrlo se rasrdio znajući da vremena malo ima. Otkrivenje 12,7.12

PRE ISUSOVOG DOLASKA ISTRAŽIĆE SE NA BOŽJEM SUDU SLUČAJ SVAKOG ČOVEKA. ZA ONE KOJI VERUJU ISUS POSREDUJE PRED OCEM. Ko će nas osuditi? (Zar) Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i moli se za nas? Rimljanima 8,34 Jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus.1.Timotiju 2,5

I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte mu slavu jer dođe čas suda njegova. I poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene. Otkrivenje 14,7 Da pristupimo dakle slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i da nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć. Jevrijma 4,16

Dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. I ako ko sagreši imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista pravednika. I On očišća grehe naše, ne samo naše nego i svega sveta. 1.Jovanova 2,1.2

Jer Isus ne uđe u rukotvorenu svetinju, koja je prilika prave, nego u samo nebo da se pokaže sad pred licem Božjim za nas... A sad jednom na svršetku veka, javi se da svojom žrtvom satre greh. I kao što je ljudima određeno jednom umreti, a potom sud, tako se i Hristos jednom prinese da uzme mnogih grehe, a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Jevrejima 9,24.26-28

ZAŠTO STRADAMO I PATIMO? Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti. Propovednik 14,12 Ako li rečeš u srcu svom: Zašto me to zadesi? Za mnoštvo bezakonja tvojega uzgrnuće ti se skuti tvoji i obuća ti se skinuti. Može li Etiopljanin promeniti kožu svoju ili ris šare svoje? Možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo? Jeremija 13,22,23

Ko može reći: Očistio sam srce, svoje, čist sam od greha svojega? Priče 20,9 Jer znam da dobro ne živi u meni to jest u telu mojemu, jer hteti imam u sebi, a činiti ne nalazim. Ja nesrećni čovek! Ko će me izbaviti od tela smrti ove? Zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista Gospoda našega... Rimljanima 7,18.24.25

DA LI SE MOGU SPASITI ZATO ŠTO SAM PRIPADNIK NEKE NACIJE ILI CRKVE? Odgovoriše mu i rekoše: Mi smo seme Avramovo, nikome nismo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Isus im odgovori: -Zaista, zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući vavek. Sin ostaje vavek. Jovan 8,33-36

A Petar otvorivši usta govoreći reče: -Zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu mio je njemu. Dela 10,34.35

DA LI MOGU DA SE SPASIM VERSKIM AKTIVNOSTIMA? Kad dolazite da se pokažete preda mnom, ko ište to od vas da gazite po mom tremu? Ne prinosite više žrtve zaludne, na kad gadim se a o mladinama i o subotama i o sazivanju skupština ne mogu podnositi bezakonje i svetkovine. Isaija 1,12.13.16

A Savle još dišući pretnjom na učenike Gospodnje, pristupi poglavaru svešteničkome i izmoli u njega poslanice u Damask na zbornice. Ako koga nađe od ovog puta, i ljude i žene svezane da dovede u Jerusalim. A kad beše na putu i dođe blizu Damaska, ujedanput obasja ga svetlost s neba. I padnuvši na zemlju ču glas gde mu govori: -Savle, Savle zašto me goniš? A on reče: -Ko si ti Gospode? A Gospod reče: -Ja sam Isus kojega ti goniš. Teško ti je protivu bodila praćati se. Dela 9,1-5

KAKO BITI SPASEN? "I KAKO ĆE ČOVEK BITI PRAVEDAN PRED BOGOM? KAKO ĆE ČIST BITI ROĐEN OD ŽENE?" Jov 25,4 Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzeću čašu spasenja i prizvaću ime Gospodnje. Psalam 116,12.13 Slavite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Psalam 136,1

Pogledajte u mene i spašćete se svi krajevi zemaljski jer sam ja Bog i nema drugoga. Isaija 45,22

I izvedavši ih napolje reče: -Gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše: -Veruj Gospoda Isusa Hrista, i spašćeš se ti i sav dom tvoj. Dela 16,30,31

Znajući da se propadljivim srebrom i zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja... nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta koji je određen još pre postanja sveta a javio se u poslednja vremena vas radi. 1.Petrova 1,18-20

KAKO SE BORITI SA BOGOM PROTIV ĐAVOLA? Obucite se u sve oružje Božje, da bi ste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Jer naš rat nije s krvlju i telom nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba. Toga radi uzmite sve oružje Božje da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se. Stanite dakle, opasavši bedra svoja istinom, i obukavši se u oklop pravde, i obuvši noge u pripravu jevanđelje mira. A svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivoga. I kacigu spasenja uzmite, i mač duhovni koji je reč Božja. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite svakim trpljenjem i molitvom za sve svete. Efescima 6,11-18

Niti dajite mesta đavolu. Efescima 4,27 Da nas ne prevari Sotona jer znamo šta on misli. 2.Korinćanima 2.11

Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi sin Božji da raskopa dela đavola. 1.Jovanova 3,8 Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se i nečastivi ne dohvata se do njega. 1.Jovanova 5,18.

PRE NEGO ŠTO ISUS DOĐE, SOTONA ĆE UČINITI SVE DA PREVAROM ILI PRISILOM ODVRATI LJUDE OD BOGA I BOŽJIH ZAPOVESTI. Budite trezni i pazite jer suparnik vaš đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Branite se od njega tvrđom u veri. Znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu. 1.Petrova 5,8.9

I govoriće reči na Višnjega, i potiraće svece Višnjega, i pomišljaće da promeni vremena i zakone. Danilo 7,25 I razgnevi se zmija na ženu i otide da se pobije s ostalim semenom njezinim koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista. Otkrivenje 12,17 A imahu nad sobom cara, anđela bezdana kojemu je ime jevrejski Avadon a grčki Apolion (razoritelj) Otkrivenje 9,11. A duh razgovetno govori da će u poslednje vreme odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske. 1.Timotiju 4,1

I nije čudo jer se sam Sotona pretvara u anđela svetla. Nije dakle ništa veliko i ako se sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde kojima će svršetak biti po delima njihovim. 2.Korinćanima 11,14,15 Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze k carevima vasionog sveta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga Svedržitelja. Otkrivenje 16,14

NE BOJTE SE, VERUJTE BOGU....većma se treba Bogu pokoravati nego li ljudima. Dela 5,29 Ovo vam kazah da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se jer ja nadvladah svet. Jovan 16,33

Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu, i pobeći će od vas. Približite se k Bogu i on će se približiti k vama. Jakov 4,7.8 Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božjega. I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Jovan 5,28.29

ISUS ČEKA DA MU SE VRATI SVAKI IZGUBLJENI BRAT I SESTRA, ALI KADA ZLO BUDE NA VRHUNCU, ISUS ĆE DOĆI DA IZBAVI SVOJ NAROD I UNIŠTI GREH. Ako se i pomiluje bezbožnik, ne uči se pravdi. U zemlji najpravednijoj čini bezakonje i ne gleda na veličanstvo Gospodnje. Isaija 26,10

Reče bezumnik u srcu svojemu: nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdiše u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Psalam 53,1-3

Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima, i potamnje nerazumno srce njihovo. Kad se građahu mudri poludeše, i pretvoriše slavu večnoga Boga u obličje smrtnoga čoveka... Koji pretvoriše istinu Božju u laž, i većma poštovaše i poslužiše tvar nego Tvorca, koji je blagosloven vavek. Amin. Zato ih predade Bog u sramne slasti... Rimljanima 1,21-23.25.26

I tada će se pokazati znak sina čovečijega na nebu, i tada će proplakati sva plemena na zemlji. I ugledaće Sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele svoje sa velikim glasom trubnim, i sabraće izabrane Njegove od 4 vetra, od kraja do kraja nebesa. Matej 24,30.31

DA LI ĆE VEČNO POSTOJATI ZLO U SVEMIRU? NE, BOG ĆE SUDITI PO PRAVDI ĐAVOLU, DEMONIMA I NEPOKAJANIM LJUDIMA. Tada će (Isus) reći onima što mu stoje s leve strane: -Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim. Matej 25,41 I videh anđela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj. I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i Sotona, i sveza je za hiljadu godina. I u bezdan baci je i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda dok se ne svrši hiljadu godina. I potom valja da bude odrešena na malo vremena... I kad se svrši hiljadu godina, pustiće se Sotona iz tamnice svoje. I izaći će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski. I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše (logor) oko svetih, i grad ljubazni. I siđe oganj od Boga s neba i pojede ih. I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito gde je zver i lažni prorok, i biće mučeni dan i noć vavek veka... I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno. Otkrivenje 20,1-3.7-10.15

ŠTA ĆE BITI POSLE UNIŠTENJA GREHA KROZ VEČNOST? I videh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema... I čuh glas veliki s neba gde govori: -Evo svetinje Božje među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. (Otkrivenje 21,1.3.4)

Zakle se Gospod nad vojskama govoreći: -Doista, biće kako sam smislio, i kako sam naumio izvršiće se. (Isaija 14,24a) Bog mira da satre Sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Amin. (Rimljanima 16,20)

Biblija

Biblija

Video

video

Audio

audio

Download

download
Nalazite se ovde Tekstovi Najvažnije istine Velika borba